Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Galerie Cejla: Alexandra Surovková

14. 06. – 19. 07.

Körnerova 458

/images/uploads/fb_event_alex.jpg

Výstava Virtual Veil umělkyně Alexandry Surovkové nabízí netradiční pohled na téma virtuální osamělosti. Pomocí evokativního zkoumání, které využívá vizuální jazyk počítačových glitchů a různých digitálních artefaktů, zve diváky*čky do liminálních prostorů digitálního světa.

Alexandra Surovková (*1999) v současné době studuje na FaVU VUT v Ateliéru kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikyty. Zde také právě dokončuje svoji bakalářskou práci, ve které se věnuje pojmům jako liminal spaces, jež zastupují tranzitní prostory mezi dvěma místy nebo stavy vědomí a uncanny valley effect, rozvádějící polarity lidských emocí z pohledu humanoidů. Tyto pojmy zkoumá skrze sledování niche internetové kultury a hledá možnosti jejich propojení s architekturou. Záměrem Alexandry je vytvoření vlastních místností/prostorů, které splňují kritéria výše zmíněných fenoménů. Alexandra tak zhmotňuje a vytváří vlastní metaverza, které se pomalu stávají neoddělitelnou součástí lidských životů. V obrazech využívá estetiku podobnou počítačovým glitchům a texturám, které mohou působit jako náhodně vygenerované počítačovým softwarem. Zároveň se ale do svých obrazů snaží vkládat prvky lidskosti v podobě geometrických nepřesností, křivých stěn a dalších prvků. Alexandra je spoluzakladatelkou umělecké skupiny Čeméro.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury a FaVU VUT.

🇬🇧

The exhibition Virtual Veil by artist Alexandra Surovková offers an unconventional view on the topic of virtual loneliness. Through an evocative exploration that uses the visual language of computer glitches and various digital artefacts, she invites the audience into the liminal spaces of the digital world.

Alexandra Surovková (*1999) is currently finishing her Bachelor's degree at FaVU BUT in the Drawing and Graphics Studio under the guidance of Svätopluk Mikyta. In her work she deals with concepts of liminal spaces, which represent transit spaces between two places or states of consciousness, and the uncanny valley effect, which elaborates the polarities of human emotions from the perspective of humanoids. Alexandra explores these concepts through the observation of niche internet culture and focuses on their connections to architecture. Her intention is to create custom rooms/spaces that meet the criteria of the above mentioned phenomena. Alexandra materializes metaverse, which is slowly becoming an inseparable part of people's lives. In her paintings she uses an aesthetic similar to computer glitches and textures, which can appear to be randomly generated by computer software. At the same time, she tries to insert human elements into her paintings in the form of geometric inaccuracies, curved walls and other elements. She is a co-founder of the art group Čeméro.

This project was financially supported by the Ministry of Culture and FaVU BUT.