Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Když jednoho podzimního rána studující

03. 10. – 05. 11.

Dům pánů z Kunštátu

/images/uploads/fb_event_cover.png

🇬🇧 𝐅𝐎𝐑 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐒𝐂𝐑𝐎𝐋𝐋 𝐃𝐎𝐖𝐍 👇

🥂 vernisáž 3. 10. 2023 18:00
📅 4. 10. — 5. 11. 2023

Fakulta výtvarných umění VUT letos dovršila třicet let své existence. Je to instituce, která jako první narušila zdejší umělecko-vzdělávací centralismus a vytvořila alternativu tehdejšího uměleckého a kulturně-společenského mainstreamu. Příležitost bilancovat umožňuje promýšlet obecná témata, jako je vztah lokálního dění a globálních společenských jevů, nebo vztah institucí, aktérů a aktérek a heterogenní kulturní sféry. Dovoluje propátrávat stereotypy související s uměleckou praxí a konstruovat představy o lepší budoucnosti. Postupný průchod navazujícími místnostmi Domu pánů z Kunštátu pak podporuje iluzi vhledu do umělecké školy jako „světa mnoha světů“. Vstupujeme do odkladiště vizí a alternativ, procházíme sledem postřehů a komentářů k tomu, co považujeme za typické a normativní pro umělecké vzdělávání. Je to slonovinová věž, úřad se směrnicemi a pravidly, konstruování vzpoury, self help hnízdo, kultiště autenticity. Nebo také bunkr, továrna na vzdělání, chaos, komunita, ráj. Vyprávíme epizody o tom, co může nastat, když do těchto světů vstupují jednoho podzimního rána studující, přičemž studujícími jsme zde všichni, pokud nám záleží na tom, co přinese zítřek.

🪄 Kurátorky: Café Utopia
🪄 Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
🪄 Spolupráce: Vasil Artamonov, Patricie Fexová, Václav Magid, Matěj Pavlík, Petr Nápravník, Daniel Nováček, Sláva Sobotovičová, Štěpánka Šimlová, Kateř Tureček, Tereza Velíková, Dušan Zahoranský, Veronika Žilinská, Adam Žufníček a další

🇬🇧 𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐔𝐌𝐍 𝐌𝐎𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆, 𝐖𝐇𝐄𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐒

🥂 Opening 3 October 2023
📅 4/10–5/11/2023

This year, the Faculty of Fine Arts, BUT, has completed thirty years of its existence. This institution was the first to disrupt the local art-educational centralism and to develop an alternative to the artistic and cultural-social mainstream of the time. The opportunity to review and evaluate allows us to reflect on general topics such as the relationship between local events and global social phenomena, and the relationship between institutions, actors and the heterogeneous cultural sphere. It allows to interrogate stereotypes related to artistic practice and to construct ideas of a better future. The route through the successive rooms of the House of the Lords of Kunštát supports the illusion of an insight into the art school as a “world of many worlds.” We enter a repository of visions and alternatives, passing through a sequence of observations and commentaries on what is considered typical and normative for art education. It is an ivory tower, an office with its directives and rules, the construction of a rebellion, a self-help nest, a place of authenticity cult. Alternatively, it can be a bunker, a factory for education, chaos, community, paradise. We tell episodes of what can happen one autumn morning, when the students enter these worlds; yet, if we care about what tomorrow will bring, we are all students here.

🪄 Curators: Café Utopia
🪄 Exhibition design: Zbyněk Baladrán
🪄 Cooperation: Vasil Artamonov, Patricie Fexová, Václav Magid, Matěj Pavlík, Petr Nápravník, Daniel Nováček, Sláva Sobotovičová, Štěpánka Šimlová, Kateř Tureček, Tereza Velíková, Dušan Zahoranský, Veronika Žilinská, Adam Žufníček and others